پروژه تجاری، آقای باباعلی، بزرگ بازار اطلس مشهد، سال ۹۶